Regulamin – Gramy aby POMÓC

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

Regulamin sprzedaży biletów on-line za pośrednictwem strony internetowej Koncertu Gramy aby Pomóc  

§ 1
Sprzedaż on-line

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi na zlecenie Stowarzyszenie “Pomagamy Razem” ( 40-175 Katowice, ul. Wajdy 6/123. Nip: 954 282 11 81, Krs: 00008632260,: ) firma Grupa Zustal Sp.zo.o. Nip: 6292479371 zwany dalej Organizatorem.

Koncert ” GramyabyPomoc” Hip-Hop Bydgoszcz odbędzie się 13.06.2021. Cena biletu w przedsprzedaży 100 zł brutto. 

Pozostałe ceny biletów: 110 zł, 120 zł, 600 zł bilet Vip – ceny dostępne są na stronie koncertu.
Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.gramyabypomoc-7.org.pl:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

1. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
2. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
3. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Organizatora potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
4. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
5. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kancelarska 15 , za pośrednictwem portalu internetowego przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – firmę PayPro S.A., właściciela portalu przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, przez formularz kontaktowy pod adresem https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowylub dzwoniąc pod numer: 61 642 93 44.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayPro S.A.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
9. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Organizatora.
11. Kupujący drukuje bilet/bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Organizatora.
12. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
13. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust. 16 – Organizator prosi o kontakt mailowy biuro@gramyabypomoc.pl lub telefoniczny +48 723 111 300.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
15. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza całkowitego zamknięcia sprzedaży na konkretne wydarzenie
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy koncert nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej w szczególności związanej z epidemią COVID-19, termin koncertu może ulec zmianie. Bilety zakupione przed zmianą terminu wydarzenia nie tracą ważności i obowiązują przy zmienionej dacie.
3. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, na który zostały zakupione bilety.
4. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych.
5. Wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet może stracić ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma gwarancji wejścia na wydarzenie (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust. 4 Regulaminu), nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin „przebukowanie” oznacza zwrot i ponowny zakup).
6. Zaproszenia nie mogą być sprzedawane osobom trzecim ani wymieniane w kasie biletowej na gotówkę.
7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowy : biuro@gramyabypomoc.pl
9. Reklamacja rozpatrywana jest do 7 dni.

§ 3
Ochrona danych Kupującego

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Organizator oświadcza, że:
a) administratorem danych osobowych jest Grupa Zustal Sp.zo.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
b) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@gramyabypomoc.pl
c) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy sprzedaży;
d) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
e) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
f) dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
– podmiotom współpracującym z Organizatorem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
– upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
g) dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
h) na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Organizatora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Organizatora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Organizatora , a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
4. Wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
5. Wszystkie informacje na temat wydarzenia, cennika oraz godzin rozpoczęcia opublikowane zostały na stronie:
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w wydarzeniu.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej Organizatorazi

Realizacja strony : PRESTOMEDIA