Regulamin konkursu – Gramy aby POMÓC

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]


1. Organizatorem konkursu Wygraj ze znajomymi bilety VIP!!!” (dalej: Konkurs”) jest ProMusicEvent z siedzibą w Płocku, przy ul. Na Skarpie 8/27 , NIP:774-324-70-84, zwana dalej „Organizatorem” na Zlecenie Stowarzyszenia “Pomagajmy Razem” o numerze KRS 0000863260 Zleceniodawcy konkursu i koncertu Gramy Aby Pomóc.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora
5. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021roku . (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]


1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 16 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
1. Dokonać zakupu maksymalnie 5 biletów na wydarzenie „Gramy aby Pomóc – koncert Hip-Hop Bydgoszcz” na stronie Organizatora lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez Organizatora do sprzedaży biletów w czasie trwania konkursu.
2. Bilety mogą byś zakupione przez jedną lub kilka osób. Można zakupić 5 oddzielnych biletów.
3. Zarejestrować swój zakupu na stronie internetowej wyznaczonej przez Organizatora do sprzedaży biletów. W zgłoszeniu należy podać adres mailowy znajomych które również zakupiły Bilet na wydarzenie w trakcie trwania konkursu.
4. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Wasza ekipa ma spotkać się z artystami?” – Pracy Konkursowej
5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
6. Praca Konkursowa:
1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów
3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
7. Każda z osób która zakupiła bilet/bilety, może dokonać jednego zgłoszenia, podając adres mailowy od 2 do 5 osób które również zakupiły bilet w trakcie trwania konkursu.
8. Podane podczas zgłoszenia adresy mailowe uczestników konkursu mogą powtórzyć się w więcej niż jednym zgłoszeniu konkursowym.
9. W jednym zgłoszeniu konkursowym nie można podać jednego adresu mailowego osoby biorącej udział w konkursie więcej niż raz.
10. Podany adres mailowy osoby biorącej udział w konkursie musi zgadzać się z adresem mailowym podanym podczas zakupu biletów przez uczestnika konkursu.
11. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora.

 §3 [NAGRODY]


1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda (dalej: „Nagrody”):
1. 1 zaproszenie VIP dla maksymalnie 5 osób, które zakupiły bilety jako “paczka” znajomych do wykorzystania podczas koncertu „Gramy aby Pomóc – koncert Hip-Hop Bydgoszcz” 13 czerwca 2021 roku. Zaproszenie uprawnia Laureatów Konkursu do wejścia na teren Koncertu, do strefy VIP oraz spotkania z Artystami.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
5. Organizator przyzna dodatkowe nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród.
6. Organizator pobierze od każdego laureata dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]


1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w ocenie przez Jury Konkursu
2. W skład Jury Konkursu wchodzić będą: 3 wybranych przez Organizator przedstawicieli.
3. Jury, w imieniu organizatora dokona oceny Prac Konkursowych pod kątem merytorycznym oraz pomysłowości Uczestnika Konkursu.
4. Na podstawie opinii Jury, Organizator wybierze Laureata Konkursu któremu będzie przysługiwać będzie Nagroda Główna.
5. Laureat Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 30 kwietnia 2021roku za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
6. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 10 maja 2021 roku na adres biuro@gramyabypomoc.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
1. Dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
2. Dane osobowe, osób, których adresy mailowe Laureat podał w Zgłoszeniu Konkursowym
3. Wszystkie adresy mailowe podane w czasie trwania konkursu.
4. Liczba adresów mailowych musi być równa liczbie zakupionych biletów.
5. Zgłoszenie wysyła jedna osoba za całą “paczkę” znajomych.
6. W przypadku pytań proszę o kontakt na adres biuro@gramyabypomoc.pl
7. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 25 kwietnia 2021 roku wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
8. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do dnia 10 maja 2021 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
9. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 7, 10 lub12 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zostaną wskazane przez Jury.
11. Ewentualne powiadomienie Laureata Rezerwowego o wygranej nastąpi do dnia 15 maja 2021 r. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej w terminie do dnia 1 maja 2021 roku , a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do dnia 20 maja 2021 roku.

  §5 [REKLAMACJE]


1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: Grupa Zustal ul. Stawowa 94. 42-520 Dąbrowa Górnicza.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: trzech przedstawicieli Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi
6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Grupa Zustal Sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Stawowa 94.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]


1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

Realizacja strony : PRESTOMEDIA